loading...
שתף Facebook  Twitter  Email  Google  Linkedin 

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר פדני

 

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הנהלת פדני רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.

 

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.

 

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 

כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של פדני תכשיטנים בע"מ בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של פדני מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב.

 

טעות לעולם חוזרת. ככל שיפורסמו מחירי פריטים ומוצרים באתר והגם שהנהלת האתר תפעל על מנת שתהא התאמה מוחלטת בין המידע המצוי באתר ובין נתונים המצויים בחנויות רשת פדני, בכל מקרה של סתירה בין המחיר המפורסם באתר ובין המחיר הקטלוגי לפריט מסויים, מובהר בזה כי המחיר הקובע יהא זה הנקוב בקטלוג המצוי בסניפי הרשת.

 

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.